منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال به ترش

نهال به ترش

نهال به ترش یکی از ارقام نهال به میباشد . میوه این نهال از رقم های بسیار تجاری و سایز متوسط و معطر است . ماندگاری بالا بسیار بازار پسند…

نهال به آناناسی

نهال به آناناسی

نهال به آناناسی یکی از ارقام نهال به است . میوه این نهال رقمی بسیار تجاری و سایز درشت است . شکل میوه این نهال کشیده و بافت سفت و…