منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال به ترش

نهال به ترش

نهال به ترش یکی از ارقام نهال به میباشد . میوه این نهال از رقم های بسیار تجاری و سایز متوسط و معطر است . ماندگاری بالا بسیار بازار پسند…