منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور کریسمون سیدلیس

نهال انگور کریسمون سیدلیس

نهال انگور کریسمون سیلدیس یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای  دیر رس و حبه ای 4 گرمی است . رنگ…