منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور عسگری

نهال انگور عسگری

نهال انگور عسگری یکی از رقم های نهال های انگور هست این نهال یکی از رقم های تجاری زود رس و قابلیت نگهداری برای غوره  و برای تازه خوری و…