منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور دلاورا

نهال انگور دلاورا

نهال انگور دلاورا یکی از ارقام نهال انگور میباشد.نهال انگور دلاورا رقم بسیار تجاری دارد این  نهال انگور میوه دیر رس هست انگور معطر و خوشه های کوچک و تراکم…