منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شاهرودی

نهال انگور شاهرودی

نهال انگور شاهرودی یکی از ارقام نهال انگور است . که میوه ای میان رس و رقم بسیار تجاری سازگاری مناسب با خشکی و کم آبی و اندازه میوه حبه…