منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور موندراپ

نهال انگور موندراپ

نهال انگور موندراپ یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال رقم بسیاری تجاری است و میوه این نهال دیررس و سایز بسیار درشت و کشیده دارد و از…