منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال به آناناسی

نهال به آناناسی

نهال به آناناسی یکی از ارقام نهال به است . میوه این نهال رقمی بسیار تجاری و سایز درشت است . شکل میوه این نهال کشیده و بافت سفت و…