منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور لعل

نهال انگور لعل

نهال انگور لعل یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای دیر رس و بسیار درشت است . از رقم های بسیار…