منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
انگور رد گلوب

نهال انگور رد کلوب

نهال انگور رد کلوب یکی از ارقام نهال ها هست که رقم بسیار تجاری بالای داردمیوه این نهال میان رس و بسیار درشت است بسیار بازار پسند.این نهال رقم خاص…