منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور صاحبی

نهال انگور صاحبی

نهال انگور صاحبی نیز یکی از ارقام نهال انگور است که بسیار رقم تجاری و میوه ای دیر رس است و مناسب برای تازه خوری و بازار پسند است میوه…