منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شامپاین

نهال انگور شامپاین

نهال انگور شامپاین یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال یکی از ارقام خاص نهال انگور است . میوه این نهال از ارقام بسیار تجاری و میوه ای…