منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال سیب سفید قندی

نهال سیب سفید قندی

نهال سیب سفید قندی نیز یکی از ارقام نهال سیب میباشد.این نهال بسیار تجاری است. این نهال برای کاشت باغداران پیشنهادی ویژه دارد. این نهال را میتوانید از نهالستان برگ…