منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال به قرمز

نهال به قرمز

نهال به قرمز یکی از ارقام نهال هست که رقم تجاری بالای دارد سایز این نهال متمایز به کرده است و دوام ماندگاری بالای دارد و عطر معطری داردو طعم…