منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی یکی دیگر از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای میان رس است . مناسب برای تازه خوری و خشکبار…