منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال سیب زرد فرانسه

نهال سیب زرد فرانسه

نهال سیب زرد فرانسه یکی از مشهور ترین ارقام سیب می باشد. این نهال نیز یکی از اترقام نهال سیب می باشد که مشهور به سیب زرد فرانسوی است ….