منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از ارقام نهال تجاری و میان رس میباشد . مناسب برای تازه خوری و شیره گیری است ….