منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور خلیلی

نهال انگور خلیلی

نهال انگور خلیلی یکی از ارقام نهال انگور است این نهال رقمی تجاری و میوه ای زود رس و مناسب برای کشمشی و آبگیری است میوه ای شیرین و خیلی…