منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور تاتاوبا

نهال انگور تاتاوبا

این نهال  انگوریکی از ارقام نهال ها میباشد که رقم بسیار بالای دارد میوه این نهال دیر رس هست.  یکی ازگونه انگور لابروسکا هست و مقاومت در سرمای شدید دارد….